ఉచిత సమాచారం పొందుటకు మీ మొబైల్ నుండFOLLOW AVATHARAMMRP అని టైప్ చేసి 53OOOనంబరు కు SMS పంపండి. (FOLLOW కు AVATHARAMMRP కు మధ్య ఒక స్పేస్ ను తప్పనిసరిగా ఇచ్చి SMSను పంపండి)(Airtel / Docomo / Indicom /Reliance sim users only)

                      

 

CSS TO CASH BACK ( GO 22) SOFTWARE PROGRAMME BY RAMESH


SCHOOL READINESS AND CLASS READINESS PROGRAM 2013.

The School Readiness Program is meant for the Students who have joined in the School Newly and to prepare them for school atmosphere. The Class Readiness program is for the students who are joined in schools previously, and now preparing them for their class.

SCHOOL READINESS PROGRAM  2013 HIGHLIGHTS:

    This year this program runs for 16 working Days only between June 12 - June 30th 

    Only four subjects according to their class. English, Telugu, Maths, Hindi (Hindi is for UP Section only)

    No pretest and Post Test

    Only Minimum levels of learning is taken according to their class

 

                                                                            STATE WIDE RECOGNISED PRIVATE UNAIDED SCHOOLS LIST


IMPORTANT OLD G.Os upto 1999 ofALL DEPTS

SUBLECT WISE GUIDLINES FOR SUMMATIVE -2

TELUGU     ENGLISH    MATHS    EVSNOW DON'T WORRY ABOUT YOUR PREVIOUS RESULTS

APPSC DEPARTMENTAL TEST RESULT

**Dept.Test EO Test (PaperCode:141) held on 13.5.2012 
   Results     Clickhere
 
**Dept.Test GO Test(PaperCode88,&97) held on 12.5.2012 
 
**APPSC DepartmentalTests Results with Candidates Names
    held in   May,2012  July,2011        Dec,2011
 

**DEPARTMENTAL TESTS ALL RESULTS AND HALL TICKETS:

**NOTIFICATION No.16/2011(May 2011 Clubbed)
**CLICK HERE FOR HALL TICKET NUMBERS


--------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
NOTIFICATION No.11/2011 November 2010
CLICK HERE FOR HALL TICKET NUMBERS


--------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
NOTIFICATION No.19/2010 May 2010 
CLICK HERE FOR HALL TICKET NUMBERS

--------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------
NOTIFICATION No.2/2010 November 2009 
CLICK HERE FOR HALL TICKET NUMBERS


SSC MARCH-2013-INSTUCTIONS TO HMS

 CHALLAN FORM & FIGURE STATEMENT FORM & REGULAR NOMINAL ROLL FEE DEATAILS

VERIFICATION PROCEDURE OF SSC CERTIFICATE

SSC AGE EXEMPTION PROCEEDINGS FOR MARCH-2013

 

SSC EXAMINATIONS 2012 - HIGH SCHOOL HEADMASTERS USEFUL FORMS, SOFTWARES


SSC EXAMINATIONS NOMINAL ROLLS AND COMPLETE FORMS SOFTWARE   CLICK-DOWNLOAD

 

SSC EXAM - INSTRUCTIONS TO HEAD MASTERS CLICK-DOWNLOAD

 

SEE FEE DATES FOR 2012-13 CLICK-DOWNLOAD


 NOMINAL ROLL SUBMISSION ACQUITTANCE CLICK-DOWNLOAD 


AGE EXEMPTION PROCEEDINGS BY HEAD MASTER CLICK-DOWNLOAD


 PH PERMISSION PROCEEDINGS CLICK-DOWNLOAD 


NOMINAL ROLLS COVERING LETTER CLICK-DOWNLOAD

ZPPF CLOSER APPLICATION FORM

10th EXAMINATIONS 2013- HMs COMPLETE USEFULL PACKAGE


SSC EXAMINATIONS 2012 - HIGH SCHOOL HEADMASTERS USEFUL FORMS, SOFTWARES
SSC EXAMINATIONS NOMINAL ROLLS AND COMPLETE FORMS SOFTWARE   CLICK-DOWNLOAD 
SSC EXAM - INSTRUCTIONS TO HEAD MASTERS CLICK-DOWNLOAD 
SEE FEE DATES FOR 2012-13 CLICK-DOWNLOAD 
NOMINAL ROLL SUBMISSION ACQUITTANCE CLICK-DOWNLOAD 
AGE EXEMPTION PROCEEDINGS BY HEAD MASTER CLICK-DOWNLOAD 
PH PERMISSION PROCEEDINGS CLICK-DOWNLOAD 
NOMINAL ROLLS COVERING LETTER CLICK-DOWNLOAD 


       NAVODAYA ADMISSIONS 2013     

LEARNING ENHANCEMENT PROGRAMME 2012 - 13 – CONTINUOUS COMPREHENSINE EVALUATION FORMATS


               As per the new guidelines of LEP we have to follow Continuous Comprehensive Evaluation in the form of Formative and Summative assessments. You can download the C C E Complete formats .


CONTINUOUS COMPREHENSIVE EVALUATION (CCE)

RAJIV VIDYA MISSION

ALL SUMMATIVE MODEL PAPERS
CLASS

MEDIUM
SUBJECT

TELUGU
MATHS
ENGLISH
EVS
PHY
BIO
SOC
HIN

I


II


III

IV

V

VI
TELUGU
CLICKENGLISH
VII
TELUGU
ENGLISH
VIII
TELUGUENGLISH


 


APPSC DEPT TEST RESULTS WITH NAMES FOR SR ENTRY

MAY 2012

NOV 2011

NOV 2010CCE MODEL UNIT TEST PAPERS BY RVM

CLASS
MEDIUM SUBJECT
TELUGU      MATHS     ENGLISH      EVS       PHY       BIO      SOC
   HIN
I   CLICK CLICK CLICK CLICK  
II
CLICK CLICK CLICK CLICK
III
CLICK CLICK CLICK CLICK
IV
CLICK CLICK CLICK CLICK
V
CLICK CLICK CLICK CLICK
VI
TELUGU CLICK CLICK CLICK
CLICK CLICK CLICK
CLICK
  ENGLISH CLICK CLICK CLICK
CLICK CLICK CLICK
VII
TELUGU CLICK CLICK CLICK
CLICK CLICK CLICK
CLICK
  ENGLISH CLICK CLICK CLICK
CLICK CLICK CLICK
VIII TELUGU CLICK CLICK CLICK
CLICK CLICK CLICK
CLICK
 
 ENGLISH     CLICK      CLICK       CLICK
    CLICK     CLICK     CLICK

 

COMPLETE SCHOOL PROFILE

THIS IS VERY USEFULL TO ALL HMS TO KEEP ALL THE INFORMATION

ABOUT HIS/HER SCHOOL.


DSC 2012 HALL TICKETS DOWNLOAD

School Assistant(Language)

Click Here

School Assistant(Non-Language)

Click Here

Language Pandit

Click Here

Secondary Grade Teacher

Click Here

Physical Education Teacher

Click Here

Special Schools - School Assistant(Language)

Click Here

Special Schools - School Assistant(Non-Language)

Click Here

Special Schools - Language Pandit

Click Here

 

DSC-2012 Time Table

26/8/12:

* School Asst (Languages): 10am  to  12:30pm

* School Asst (Non-Languages): 2pm  to  4:30pm

27/8/12:

* Secondary Grade Teacher: 10am  to  12:30pm

* Language Pandits:  2pm  to  4:30pm

* PET:  2pm  to  5pm


TIME TABLE SOFTWARE

 

Vindam Nerchukundam 2012-13

NO OBJECTION APPLICATION FORMAT FOR APPLYING OF PASS PORT FOR EMPLOYEES

Monitoring tools, performance indicators and programme notes, state plan for MRC for the academic year 2012-13